Tag: KIQT+

Onderzoek

AlmeerBegaafd heeft als doel om een compleet beeld te krijgen van elk kind/jongvolwassene om hiermee de ondersteuning te kunnen geven die het kind/de jongvolwassene op school en thuis nodig heeft. Dit wordt gedaan door middel van een begaafdheidsonderzoek. Een begaafdheidsonderzoek gaat verder dan alleen het meten van de intelligentie. Intelligentie is een deel van begaafdheid, maar nog belangrijker is om iedereen in zijn geheel te zien en dat is zoveel meer dan alleen intelligentie.

Afhankelijk van de hulpvraag wordt gekeken welke onderzoeksmiddelen ingezet worden om een goed beeld te krijgen. Hulpvragen kunnen bijvoorbeeld zijn “hoe kan het dat mijn kind thuis kan lezen, maar op school dit niet laat zien?” of “mijn kind vindt op school alles saai en haalt hoge scores, hoe kunnen we school weer leuk maken?”. Zo zal er bij iedereen een andere reden zijn om ervoor te kiezen onderzoek te doen. De hulpvraag is altijd het uitgangspunt bij onderzoek. Tijdens de uitgebreide intake zullen we dit bespreken en de tijd nemen om de ontwikkeling van het kind en de huidige situatie in kaart te brengen.

Op de onderzoeksdag zullen we rustig beginnen zodat je kind kan wennen aan mij en de ruimte. Tijdens het onderzoek zelf is het de bedoeling dat er geen ouders aanwezig zijn.
We beginnen het onderzoek met een intelligentietest. Er zijn verschillende intelligentietesten beschikbaar waarbij voor kinderen vanaf 6 jaar met betrekking tot hoogbegaafdheid vaak gekozen wordt tussen de WISC-V en de RAKIT-2. Ik kies bewust voor de WISC-V, omdat ik van mening ben (gebaseerd op onderzoek) dat deze het meest geschikt is als intelligentietest met betrekking tot hoogbegaafdheid. Pearson, de uitgever van de WISC-V en de RAKIT-2, geeft ook aan dat je beter niet de RAKIT-2 kan gebruiken wanneer er een vermoeden is van hoogbegaafdheid. De WISC-V maakt een onderscheid tussen verschillende intelligentiefactoren. Hiermee krijg je een goed beeld van de sterke en zwakke kanten binnen het intelligentieprofiel van het kind. Voor kleuters zal de WPPSI-IV gebruikt worden als intelligentietest. Dit is de kleuterversie van de WISC-V. Vanaf 16/17 jaar wordt de WAIS-IV afgenomen. Dit is de volwassenversie van de WISC-V.

Hiernaast kan voor kinderen van 5 t/m 10 jaar ook gekozen worden voor de nieuwe intelligentietest KIQT+. De KIQT+ is speciaal ontwikkeld voor kinderen met een vermoeden van een IQ boven de 115. De test bestaat uit minder opgaven dan bij de WISC-V en is in die zin minder breed opgezet dan de WISC-V. De KIQT+ heeft als voordeel dat de opzet van de test zo optimaal mogelijk is gemaakt voor kinderen met een hoge intelligentie. Hiernaast kan de KIQT+ als second opinion ingezet worden wanneer recent de WISC-V of de WPPSI-IV is afgenomen.

Naast intelligentie wordt bij een begaafdheidsonderzoek standaard ook gekeken naar creativiteit en gevoeligheid. Voor een gedeelte wordt dit onderzocht op de onderzoeksdag en voor een gedeelte gaat dit via vragenlijsten die je als ouder en kind thuis kan invullen. Hiernaast vind ik het ook fijn om, met toestemming van de ouders, contact op te nemen met de leerkracht. Zo kan ik een compleet beeld krijgen van het kind in de thuis- en schoolsituatie.
Voor een meer uitgebreid beeld van het kind is het mogelijk om nog aanvullende onderzoeken te doen naar bijvoorbeeld de executieve functies, sociaal-emotionele ontwikkeling, emotieregulatie en competentiebeleving. Deze kunnen zeer nuttig zijn wanneer er bijvoorbeeld sprake is van vragen omtrent problemen met vrienden maken, werktempo, emoties onder controle houden e.d.

Afhankelijk van hoe uitgebreid het onderzoek is, kunnen we ervoor kiezen om het onderzoek te spreiden over twee ochtenden.

Na afloop van de onderzoeksdag zal ik een uitgebreid verslag schrijven met alle bevindingen en adviezen voor ouders en school. Deze zullen we tijdens een eindgesprek bespreken. Aangezien het onderzoek over het kind gaat, vind ik het ook belangrijk om het kind erbij te betrekken. Ik schrijf daarom standaard ook een korte brief aan het kind om kennis te maken. Optioneel kan ervoor worden gekozen om een uitgebreid verslag te ontvangen dat speciaal voor het kind geschreven is.
Vaak wordt het onderzoek aangevraagd om adviezen te ontvangen die op school kunnen worden toegepast. Wanneer hier behoefte aan is, ga ik dan ook graag mee naar school om het onderzoeksverslag te bespreken.